I Like Groningen
 • Zomer!

  Zomer!

  Het zal je niet ontgaan zijn: Groningen bloeit weer op! Er hangt weer was aan waslijnen buiten, mensen dragen een constante glimlach en de... lees meer

 • Op stap in Groningen stad

  Op stap in Groningen stad

  Op stap in Groningen is een feest, de hele week door! Zonder sluitingstijden kan je op stap tot in de kleine uurtjes.... lees meer

 • Shoppen in Groningen

  Shoppen in Groningen

  Dat Groningen onlangs is uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland wekt geen verbazing.... lees meer

 • Zomer!
 • Op stap in Groningen stad
 • Shoppen in Groningen
Algemene voorwaarden

Aanmelding bij ilikegroningen.nl vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met ilikegroningen.nl.

Artikel 1, gedragsregels gebruikers

Wat is niet toegestaan op ilikegroningen.nl

 • Het beledigen en provoceren van andere gebruikers
 • Discriminatie en racisme
 • Reclame maken, spammen
 • Linken naar illegale websites/zaken
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden
 • Het plaatsen van pornografisch en/of shockerend beeldmateriaal
 • Het plaatsen van onjuiste informatie
 • Het geven van foutieve/onjuiste reviews en ratings
 • Niet bestaande winkels toevoegen
 • Het plaatsen van afbeeldingen en/of teksten die auteursrechtelijk beschermd zijn of die anderszins inbreuk maken op de rechten van derden.

Als gebruikers of leden zich niet aan de bovengenoemde gedragsregels houden, mag de redactie van ilikegroningen.nl het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen verwijderen van de website. Daarnaast kan de redactie besluiten de betreffende persoon uit te sluiten van deelname en hem/haar verdere toegang tot ilikegroningen.nl te ontzeggen.

Artikel 2, uitsluiting aansprakelijkheid / disclaimer

Aanmelders van de nieuwsbrief zullen emails ontvagen van ilikegroningen.nl met updates van ilikegroningen.nl. Aanmelders van de nieuwsbrief zullen na aanmelding een bevestiging ontvangen waarbij de mogelijkheid bestaat om zich af te melden en in de toekomst geen verdere elektronische post te willen ontvangen. Informatie die gegeven wordt in de nieuwsbrief blijft te allen tijden eigendom van ilikegroningen.nl

 

Privacy Policy

 • Persoongegevens  en of bedrijfsgegevens die toegevoegd worden op ilikegroningen.nl) zullen alleen gebruikt worden door ilikegroningen.nl en niet verstrekt worden aan derden.
 • Andere gebruikers van ilikegroningen.nl hebben geen inzicht in de door u verstrekte persoonsgegevens.
 • Indien deze persoonsgegevens wel worden verstrekt aan derden, zonder toestemming of medeweten van de directie van ilikegroningen.nl, kan ilikegroningen.nl hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, tenzij ilikegroningen.nl dit redelijkerwijs kon voorkomen.

 

De content op de website ilikegroningen.nl is voor een deel afkomstig van de deelnemers aan ilikegroningen.nl. ilikegroningen.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze door deelnemers geplaatste content. De op de website ilikegroningen.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. ilikegroningen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. Voor het overige wordt verwezen naar de disclaimer.

Artikel 3, copyright

ilikegroningen.nl behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoekerer van ilikegroningen.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in ilikegroningen.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ilikegroningen.nl foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website ilikegroningen.nl geeft de deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan ilikegroningen.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele - en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van ilikegroningen.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd's en dergelijke. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op ilikegroningen.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website ilikegroningen.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart ilikegroningen.nl terzake van vorderingen van derden. ilikegroningen.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website ilikegroningen.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ilikegroningen.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Artikel 5, intellectuele eigendomsrechten ilikegroningen.nl

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam ilikegroningen.nl en het logo van ilikegroningen.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij ilikegroningen.nl. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website ilikegroningen.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berustend uitsluitend bij ilikegroningen.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ilikegroningen.nl is het onder meer niet toegestaan de website ilikegroningen.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde 'framing' valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Artikel 6, bevoegdheden en rechten redactie ilikegroningen.nl

De redactie van ilikegroningen.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website ilikegroningen.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van ilikegroningen.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van ilikegroningen.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan ilikegroningen.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De redactie van ilikegroningen.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Artikel 7, offertes, aanbiedingen, overeenkomst

Offertes van ilikegroningen.nl zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze door ilikegroningen.nl schriftelijk of per e-mailbericht zijn vastgelegd. Alle opgaven door ilikegroningen.nl van specificaties en/of andere aanduidingen van producten en diensten zijn met zorg gedaan. ilikegroningen.nl kan echter niet instaan dat zich terzake geen afwijkingen kunnen voordoen. Artikel 8, prijzen en tarieven
Alle prijzen en tarieven van ilikegroningen.nl zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. Klant is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. ilikegroningen.nl heeft het recht de prijzen en tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan op ilikegroningen.nl bekend gemaakt.

Artikel 9, betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van ilikegroningen.nl De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per termijn vooraf per factuur te worden voldaan, zo niet behoudt ilikegroningen.nl het recht de geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. De betalingstermijn bedraagd 14 dagen, ingaande vanaf de factuurdatum. Indien de klant niet binnen 14 dagen betaald wordt er een herinnering verstuurd, met een nieuwe betalingstermijn van nog eens 14 dagen. Wordt deze betalingstermijn weer verzuimd ontvangt de klant een aanmaning, waarbij 16euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de factuur daarna niet binnen 14 dagen is voldaan wordt het incassobureau ingeschakeld. Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan de klant de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan ilikegroningen.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal ilikegroningen.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuur bedrag. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van bankoverschrijving per afgesproken termijn, waartoe de klant bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. Indien ilikegroningen.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de klant aan ilikegroningen.nl worden vergoed.

Artikel 10, duur en beëindiging

Om een overeenkomst te beëindigen, moet minimaal één maand voor afloop van de overeengekomen periode, schriftelijk worden opgezegd bij ilikegroningen.nl. De duur van de periode is afhankelijk van het gekozen pakket en de afspraken die hier over zijn gemaakt en kan daarom per klant verschillen. ilikegroningen.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens ilikegroningen.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. ilikegroningen.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. ilikegroningen.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen in onder meer de volgende gevallen:

 • De klant maakt oneigenlijk gebruik van Internet;
 • De klant verspreidt informatie die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • De klant verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • De verspreidt klant informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 • De klant handelt op enige wijze in strijd met wet, openbare orde, goede zeden en/of onderhavige algemene voorwaarden; onverminderd het recht van ilikegroningen.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen

Artikel 11, advertentieplaatsingen

Iedere klant dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product c.q. dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft de klant ilikegroningen.nl toestemming de informatie over het betreffende product of dienst te plaatsen op of te verspreiden via ilikegroningen.nl. ilikegroningen.nl is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en koper van een product of dienst welke de klant op ilikegroningen.nl aanbiedt. ilikegroningen.nl heeft ten alle tijden het recht om een advertentie te weigeren ivm de content of styling van de advertentie. De klant dient deze dan naar behoren aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. Indien een advertentie (vroegtijdig) ongedaan wordt gemaakt vindt, ongeacht de reden daarvan, geen restitutie plaats van de (eventueel) reeds aan ilikegroningen.nl gedane betaling(en). Eventueel op de website ilikegroningen.nl vermelde prijzen zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk of via de mail zijn bevestigd.

Artikel 12, geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ilikegroningen.nl en klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van een geschil voorvloeiend uit of samenhangende met de overeenkomst heeft de bevoegde rechter in Nederland exclusieve rechtsmacht. De rechtbank in regio Groningen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Facebook
Verken Groningen! grotere kaart